مطالب کاربران فوریکا

پایان نامه ارشدمدیریت عوامل جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

روش جمع آوری اطلاعات روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی می باشد. روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد یا سازمان ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آنها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید. کل پرسشنامه های توزیع شده (۳۱۰) عدد می باشد که (۲۷۴) پرسشنامه بازگشت داده شده و مورد تجزیه وتحلیل ...

پایان نامه تفاوت معنا ی زندگی زنان با توجه به وضعیت یائسگی و تحصیلات

۲-۲-۲٫ کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی کیفیت زندگی بالا و پایین می­تواند استفاده از رویکرد فردی برای تعریف آن باشد. به این معنی که قضاوت شخصی افراد به عنوان معیار بالا و پایین بودن کیفیت زندگی در نظر گرفته شود. اما باید به این نکته توجه کرد که ممکن است در یک گروه، قضاوت­های شخصی تک تک افراد همان رای اکثریت گروه شود ولی در گروه مشابه نظرات شخصی هر یک از ...

پایان نامه ارشد:رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت

مقدمه در این فصل که ماحصل تمامی فصول پژوهش است، ابتدا به نتایج فرضیات پرداخته می شود وپس از آن پیشنهاداتی مربوط به فرضیات و آزمونهای آماری صورت گرفته بر روی فرضیات مطرح میگردد . در واقع در این فصل به بحث و نتیجه گیری از یافته های پژوهشی پرداخته می شود. این فصل در سه بخش کلی به صورت ذیل تدوین شده است. الف: بخش مربوط به نتیجه گیری وپیشنهادات پژوهش ب: بخش مربوط ...

پایان نامه رابطه الگوی ارتباطی توقع-کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی

عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد پژوهش های خارجی در پژوهش های خارجی نیز تحقیقات زیادی پیرامون الگوهای ارتباطی زوجین و تأثیر آن در احساس و میزان رضایت آنها و همچنین تأثیر این نوع ارتباطات بین آنها به عنوان والدین بر روی کودکانشان صورت گرفته است که از جمله آنها در تحقیقی گفته شده در میان ...

پایان نامه مدیریت میزان جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

) مقدمه تحقیق عبارت است از مجموعه ای ازفعالیت های منظم، منسجم و هدف مند که در پی دست یابی به یکی از خواسته ها ( تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی ) به صورت فردی یا گروهی صورت می گیرد (خاکی،۱۳۸۷).در طی فرایند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی ...

پایان نامه تاثیر وضعیت یائسگی و تحصیلات بر تصویر بدنی زنان

۲-۲-۴٫ ویژگی­های کیفیت زندگی پژوهشگران برسه ویژگی کیفیت زندگی اتفاق نظردارند که به تفصیل در ذیل به آن می­پردازیم: چند بعدی بودن: یکی از مشخصات اصلی و بنیادی کیفیت زندگی چند بعدی بودن آن است. از گذشته سه بعد اساسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی را ابعاد جسمانی،‌روانی و اجتماعی در نظر می­گرفتند ولی با توجه به تأکید زیادی که روی بعد معنوی سلامت روان شده ...

پایان نامه ارشد ارتباط الگوی ارتباطی توقع-کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی

عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد طرح پژوهش پژوهش حاضر از نوع طرح های توصیفی و به طور دقیق تر طرح همبستگی و از نوع پیش بین (رگرسیون) است (سرمد، بازرگان و حجازی،۱۳۸۲). جامعه آماری جامعه آماری این پژوهش کلیه نو آموزان پیش دبستانی است که در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ در شهر یزد مشغول به تحصیل بوده اند . روش ...

پایان نامه شناسایی رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت

تحقیقات خارجی تحقیق اول این تحقیق توسط اینینگ[۱] و هیانگ[۲] در سال ۱۹۹۴ تحت عنوان”رابطه بین رضایت شغلی معلمان و ادراکات آنها درباره سبکهای رهبری مدیران در مدارس فنی- حرفه ای تایوان” انجام دادند. فرضیه های تحقیق: فرضیه اصلی: بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و سبک های رهبری مدیران (انتقالی)، داد و ستدی و آزاد منشانه یا عدم مداخله بود. فرضیه فرعی: و هدف ...

پایان نامه تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد-کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان

عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد اعتبار و روایی آزمون الگوهای ارتباطی کریستنسن و هیوی ( ۱۹۹۰ ) و هیوی و همکارانش ( ۱۹۹۳ به نقل از شرفی، ۱۳۸۲) پایایی خرده مقیاس های این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ از ۵۰/۰ تا ۷۸/۰ گزارش نموده اند. در ايران نيز عبادت پور (۱۳۷۹) پرسشنامه فوق را هنجاريابی كرده ...

پایان نامه تعیین رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت

فرضیات تحقیق ۱- میان هر یک از سبک های رهبری ملاحظه کار و سازمان دهنده و مشارکتی مدیران با خشنودی شغلی معلمان رابطه وجود دارد. ۲- رابطه همبستگی های چند گانه سبک های رهبری مدیران با خشنودی شغلی معلمان معنی دار است. ۳- بین سبکهای رهبری مدیران و ارزیابی آنان از عملکرد معلمان رابطه وجود دارد. ۴- رابطه همبستگی های چند گانه سبک های رهبری مدیران با خشنودی شغلی معلمان ...

پایان نامه ارشد ارائه جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ۱- درتحقیق تحت عنوان تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر مدیریت دانش که در سال ۲۰۱۱ وتوسط تسنگ وفان انجام شد. در این تحقیق رابطه بین جو اخلاقی ومدیریت دانش تائید شد.همچنین دربین ابعاد جو اخلاقی رابطه بین جو خودخواهانه ومدیریت دانش تائید نشد ولی نتایج نشان داد که دونوع جو اخلاقی دیگر یعنی جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و ...

پایان نامه بررسی رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت

عوامل شغلی مطالعات نشان داده است، تعهد به وسیله جنبه های مختلف شغل تحت تأثیر قرار می گیرد. مشاغل غنی شده: هر اندازه خود فرد شانس کنترل چگونگی انجام کارش را داشته باشد و به عنوان فردی که سهم شایان توجهی در پیشبرد اهداف سازمان دارد شناخته شود، به همان اندازه تعهدش نسبت به سازمان بیشتر می شود. غنی کردن یک شغل متضمن واگذار کردن کارهای مورد علاقه و همین طور ...