دانلود گزارش تخصصی

دانلود گزارش تخصصی

دانلود گزارش تخصصی نمونه گزارش تخصصی کلیه پست های سازمانی در فروشگاه حاضر موجود می باشد .

محل لوگو

گزارش تخصصی هنرآموز رشته طراحی و دوخت

گزارش تخصصی هنرآموز رشته ساختمان

گزارش تخصصی هنرآموز رشته گرافیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته تربیت بدنی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته هنرهای تجسمی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته خوشنویسی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقاشی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته کامپیوتر

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نمایش

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقشه کشی معماری

گزارش تخصصی هنرآموز رشته الکترونیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته الکتروتکنیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته تاسیسات

گزارش تخصصی هنرآموز رشته ساخت و تولید

گزارش تخصصی هنرآموز رشته حسابداری

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقشه کشی عمومی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته صنایع دستی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته چاپ

گزارش تخصصی هنرآموز رشته کودکیاری

گزارش تخصصی دبیر فلسفه و منطق

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی

گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری

گزارش تخصصی انباردار

گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه

گزارش تخصصی دبیر تربیت بدنی و ورزش

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی

گزارش تخصصی دبیر هنر

گزارش تخصصی دبیر تاریخ

گزارش تخصصی مشاور

گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی

گزارش تخصصی معاون فنی

گزارش تخصصی معاون آموزشی

گزارش تخصصی معاون اجرایی

گزارش تخصصی معاون عمومی

گزارش تخصصی مدیر

گزارش تخصصی مربی بهداشت

گزارش تخصصی خدمتگزار

گزارش تخصصی دبیر دینی عربی

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی و علوم اجتماعی

گزارش تخصصی دبیر ریاضی

گزارش تخصصی دبیر فیزیک

گزارش تخصصی دبیر شیمی

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 442
  • بازدید دیروز : 700
  • بازدید کل : 595274

نمونه گزارش تخصصی آموزگاراستثنایی چگونگی برطرف کردن اختلالات رفتاري پروانه دانش آموز پيش دبستاني كه ناشي از بيش فعالي و كمبود توجه او ست .


نمونه گزارش تخصصی آموزگاراستثنایی چگونگی برطرف کردن اختلالات رفتاري پروانه دانش آموز پيش دبستاني  كه ناشي از بيش فعالي و كمبود توجه او ست  .

نمونه گزارش تخصصی آموزگاراستثنایی چگونگی برطرف کردن اختلالات رفتاري پروانه دانش آموز پيش دبستاني كه ناشي از بيش فعالي و كمبود توجه او ست .در قالب ورد وقابل ویرایش در 23صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی

گردآوری اطلاعات(شواهد1)

اینجانب …..پس ازتعیین مساله تحقیق(گزارش تخصصی)خودیعنی اینکه چگونه می توانم رفتارهای نامطلوب پرخاشگری وکمبودتوجه دریک دانش آموز پيش دبستاني آموزشگاه استثنایی .... رابهبودبخشم؟بمنظورشناسای علل وعوامل ایجادکننده این رفتار درکیس انتخابی اقدام به مطالعه وبررسی وجستجوی علل وعوامل مزبور وجمع آوری مدارک وشواهد متقن و محکم دراین زمینه نموده و کارخود با مشاهده رفتارهای کیس آغازکردم ودراین فکربودم که چگونه می توان وضع موجود راتغییر داد:

الف)مشاهدهرفتارها وبررسی عملکرددانش آموزدرمدت معین: درابتدای امر به مدت یک هفته به مطالعه وبررسی رفتاردانش آموزدریک وضعیت طبیعی مبادرت ورزیدم.مطالعه ومشاهده رفتاردانش آموزدرموقعیت های طبیعی مثل کلاس درس،کارگاههای مشبک بری،ویاهنگام حضوردانش آموزدرحیاط مدرسه وزنگهای تفریح صورت گرفته واینجانب دراین مرحله بدون هیچگونه مداخله ای در رفتارکیس ،صرفابه مشاهده و ثبت و ضبط رفتارها و عملکرددانش آموز درتعامل با همکلاسی ها و دوستانش،درمحیط آموزشی اقدام نمودم و یا به عبارتی دیگرسیاهه رفتاراو را نوشتم.

ب)مطالعه پرونده تحصیلی دانش آموز: بامطالعه پرونده تحصیلی دانش آموز و مشاهده ومقایسه اطلاعات مندرج درپرونده ازجمله نمرات تست های هوشی دانش آموز متوجه می شوم که نامبرده ازنظربهره هوشی درحدآموزش ویژه مرزی تشخیص داده شده است .

ج)پرس وجو از همکاران: ازجمله منابع مهم اطلاعاتی درخصوص وضعیت مشکلات دانش آموز(پروانه)، مشاورمدرسه بودچراکه قاعدتا بیشترین آمارمشکلات ومسایل رفتاری دانش آموزان راطی گزارشات مستقیم بصورت شفاهی ویامکتوب دریافت داشته ومی تواندخازن محرمانه ترین اطلاعات و اسراردانش آموزان تلقی گردد.وباتوجه به اینکه ارتباط نزدیک وتنگاتنگی بین مشاور مدرسه استثنایی و دبیران وجوددارد و او درطول زنگهای تفریح دائما شاهدوناظرعملکرددانش آموزان درحیاط مدرسه،راهروهاوفضاهای آموزشی است. اومی توانداطلاعات بسیارباارزش رادر موردچگونگی رفتارها و عملکردهای دانش آموزان به ما ارائه دهد.

تجزیه وتحلیل وتغییرداده ها

معمولاً دانش آموزباابتلای به عقب ماندگی ذهنی درگیر مشکلات رفتاری و سازشی بسیاری است.نامبرده ازاوایل طفولیت تحت درمان قرارگرفته و تاکنون این رونددرمان ادامه داشته است. هنوزبخاطرکنترل مشکلات بیش فعالی وحرکات تکانشی خودازهمان کودکی تابحال ازداروهای کنترل کننده عصبی مثل قرص ریسپریدون (صبح 1عدد و شب1عدد)وقرص ریتالین(روزی1عدد)وقرص کلامی پرامين(شبی1عدد)تحت نظر پزشک استفاده می نماید.(البّته درنسخه های پزشکی نامبرده داروهای تجویزی اوتغییریافته اندوطبق آخرین نسخه پزشکی،داروهای فوق رااستفاده نماید.)هرچند مصرف اینگونه داروهای آرام بخش درتسکین علایم بیماری دانش آموزبسیار موثرند.اماازجمله عوارض جانبی این داروها می توان خواب آلودگی وضعف کنترل ادرار،تاری دید و گیجی و منگی را نام برد. بهرحال تاکنون دارو درمانی به کنترل نسبی رفتارهای دانش آموز انجامیده ودرمان کامل اومیسرنبوده است وعلیرغم اقدامات بازدارنده تربیتی ورفتاری مختلف موفق به اصلاح رفتار جدی اونشده اند....

منابع

1-قشلاقی،محمد_1371_مبانی تحقیقات تجربی_چاپ اول____انتشارات المپیک ورزش.

2-قاسمی پویا،اقبال_1383_عملی پژهش درعمل_چاپ ششم__انتشارات پژوهشکده تعلیم وتربیت

3-میلانی فر،بهروز_1384_روان شناسی کودکان ونوجوانان استثنایی_چاپ هشتم نشرقومس

4-تبریزی،مصطفی_1380_درمان اختلالهای خواندن،تهران،انتشارات خلاق

5-سیف نراقی_مریم ونادری_1379_نارسایهای ویژهدریادگیری،تهران،انتشارات مکیال

6-احدی،حسن_1387_اختلالهای یادگیری(ازنظریه تاعمل)_تهران-نشرارسباران

7-کاکاوند،علیرضا_1385_روان شناسی وآموزش کودکان استثنای_تهران_نشرروان

8-سیف-علی اکبر_1387_رون شناسی پرورش نوین چاپ دوم_نشردوران

9-کاپلدن،هارولد،ای،سادوک،بنجپروانه،جی(1377)،اختلالهای رفتاری وروانی دوران کودکی ونوجوانی_ترجمه پروانه الله قاضل_شیراز_انتشارات راهگشا

نمونه گزارش تخصصی آموزگاراستثنایی چگونگی برطرف کردن اختلالات رفتاري پروانه دانش آموز پيش دبستاني كه ناشي از بيش فعالي و كمبود توجه او ست .در قالب ورد وقابل ویرایش در 23صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی دراین قسمت خریدو دانلودکنید.

 


مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دانلود گزارش تخصصی نمونه گزارش تخصصی کلیه پست های سازمانی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما